kai_logo_en.png


Sanaizaka Studio, 28, Ichigaya Sanai-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0846 Japan
Phone/ Fax: 03-6674-1290